Jak robi się nas coraz mniej


Publikowane przez GUS dane statystyczne pozwalają obserwować zmiany struktury demograficznej polskiego społeczeństwa. Ważnym wskaźnikiem są podawane w procentach urodzenia żywe według kolejności urodzenia dziecka u matki. W przedstawionych poniżej tabelach możemy prześledzić, jak w kolejnych latach maleje udział urodzeń kolejnych dzieci w rodzinie w ogólnej liczbie urodzeń w danym roku. Jak widać w drugiej tabeli, proces ten następuje znacznie szybciej w mieście, niż na wsi.  Tak stajemy się coraz mniejszą mniejszością.