Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców namawia do protestu w sprawie obowiązkowej edukacji seksualnej w szkołach


Od pewnego czasu trwa w Polsce dyskusja na temat wprowadzenia do szkół obowiązkowej edukacji seksualnej.

Organizacje homoseksualne i różne grupy, stawiające sobie za cel wczesną edukację seksualną naszych dzieci (np.: Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON), starają się zdyskredytować obecny program nauczania z pomocą autorytetów seksuologii (prof. Z. Lew Starowicz) oraz różnych mediów (czasem mniej a częściej bardzie opiniotwórczych, np.: Gazeta Wyborcza – akcja „sekskorepetycje”). Równocześnie podejmują próby wprowadzenia własnych podręczników, które nie zostały dopuszczone do użytku i atakują ekspertów, którzy pozytywnie opiniują obecne rozwiązania i podręczniki.

Milczenie w tej sprawie będzie utwierdzało te organizacje w zasadności swych działań i z czasem doprowadzi do częściowego bądź całkowitego (wszak apetyt rośnie w miarę jedzenia) wprowadzenia swego programu do szkół.

Co z tym robimy?

Prosimy o przyłączenie się do protestu. Oprócz wyrażenia naszego stanowiska w tej sprawie, będzie on zapewne wsparciem dla tych urzędników, dla których obrona obecnych regulacji jest równie ważna jak dla nas.

Jak to robimy?

Wysyłamy list protestacyjny do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Poniżej kilka propozycji takiego listu z prośbą o wydrukowanie, podpisanie i wysłanie pocztą na adres MEN (zachęcam przy tym do indywidualnej edycji załączonych wzorów).

1. Wersja pierwsza

…………………………………………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..

(adres)

…………………………………………………………………………………..

Pani Katarzyna Hall

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

dotyczy:

nacisków zmiany podręczników i wprowadzenia do szkół obowiązkowej edukacji seksualnej

Szanowna Pani Minister,

Cykl artykułów zamieszczonych w „Gazecie Wyborczej” pt. Sekskorepetycje wskazuje na próbę zmian w szkolnictwie polskim z wychowania do życia w rodzinie na permisywną edukację seksualną.

Tymczasem dane statystyczne wskazują, że sytuacja młodzieży polskiej – chodzi
o nieletnie matki i dokonywane aborcje – jest lepsza niż w innych europejskich krajach.

Dlaczego więc niszczyć i degradować taki styl wychowania w zakresie płciowości człowieka, który przynosi dobre efekty?

Z poważaniem

………………………………………………….

Do wiadomości:

1. Donald Tusk, Premier RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

2. Andrzej Smirnow, Przewodniczący Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży, ul. Wiejska 4/6/8,
00-902 Warszawa

3. Arcybiskup Ks. Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

2. Wersja druga

…………………………………………………………..

Pani Katarzyna Hall

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

Protest

Szanowna Pani Minister,

My, rodzice, sprzeciwiamy się zmianom dotyczącym treści programowych i podręczników „wychowania do życia w rodzinie” o charakterze prorodzinnym na obowiązkową edukację seksualną, którą promują środowiska liberalne (Gazeta Wyborcza, artykuły z dnia 14 lutego i 19-20 lutego 2011 r.) Konstytucja RP (art. 48) daje nam „prawo wychowywania dzieci zgodnie z naszymi przekonaniami”.

Lp.     Imię i nazwisko       Pesel      Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Do wiadomości:

1. Premier RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

2. Andrzej Smirnow, Przewodniczący Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży, ul. Wiejska 4/6/8,
00-902 Warszawa

3. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

4. Arcybiskup Ks. Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

3. Wersja trzecia

……………….., dnia ………………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

Pani Minister Edukacji

Katarzyna Hall

al. Szucha 25

00-918 Warszawa

Dotyczy: podręczników i zajęć szkolnych z wychowania do życia w rodzinie

Szanowna Pani Minister,

W związku z informacjami medialnymi (Gazeta Wyborcza 14-20 lutego br.) o inicjatywie wprowadzenia obowiązkowych zajęć z wychowania seksualnego i wycofania podręczników o charakterze prorodzinnym, jako rodzice wyrażamy zdecydowany sprzeciw.

Uzasadnienie:

1. Rodzice mają prawo i pierwszeństwo do wychowywania swoich dzieci. Gwarantują to m.in.:

a) Konstytucja Rzeczypospolitej

Art. 48.1 „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.

b) Ustawa o Systemie Oświaty

Art. 1

System oświaty zapewnia w szczególności:

– wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

c) Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 95 § 3

„Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowania dziecka.

d) Karta Praw Rodziny

Art. 5

„Rodzice, ponieważ dali życie dziecku, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców”.

Z poważaniem

……………………………………………………………

Do wiadomości:

Krajowe Duszpasterstwo Rodzin – Skwer Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

Andrzej Smirnow, Przewodniczący Komisji Sejmowej ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Donald Tusk, Premier RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Arcybiskup Ks. Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

Źródło