O współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie


malzenstwo-obraczki

Dokument O współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie wydany w 2004 r. przez Kongregację Nauki Wiary (podpisany przez Josepha kard. Ratzingera) skierowany został do biskupów. Wiernym świeckim jednak też może wydać się interesujący, stąd to streszczenie.

I. Antropologia biblijna. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz. Ludzkość jest płciowa w swej naturze. Jedność dwojga oznacza wyjście z pierwotnej samotności człowieka. Mężczyzna i kobieta są od początku wezwani do tego, by bytować wzajemnie jedno dla drugiego.

Pierwotne wskazania Stwórcy zostały zniekształcone i zaciemnione przez grzech. Również relacja między kobietą a mężczyzną nabrała innego charakteru. Miłość została wynaturzona do zwykłego poszukiwania siebie, do gry dominacji jednej płci nad drugą. Relacja między kobietą a mężczyzną jest więc jednocześnie dobra dobrocią pierwotnej myśli Boga i niedoskonała w wyniku skażenia grzechem.

Mimo to zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie symbolika przymierza mężczyzny i kobiety jest używana do pokazania, w jaki sposób Bóg kocha swój lud. Pojęcia małżonki i małżonka dotykają samej natury relacji, którą Bóg stworzył ze swoim ludem, nawet jeśli ta relacja jest głębsza od tego, co można przeżyć w ludzkim doświadczeniu małżeńskim.

Uczestnicząc w misterium paschalnym i będąc żywymi znakami miłości Chrystusa i Kościoła małżonkowie chrześcijańscy są odnowieni w ich sercu i mogą uniknąć relacji naznaczonych pożądliwością i tendencją do podporządkowania. W mocy zmartwychwstania jest możliwe zwycięstwo wierności nad słabością, doznanymi ranami i grzechami małżonków.

“Zróżnicowani od początku stworzenia i pozostający takimi na wieczność, mężczyzna i kobieta włączeni w misterium paschalne Chrystusa, nie postrzegają więc już więcej różnic jako motywu ich niezgody, które trzeba przezwyciężyć poprzez ich negację albo przez ich spłycenie, ale jako możliwość współdziałania, o które należy się troszczyć we wzajemnym poszanowaniu odrębności” (12).

II. Wartość kobiety w życiu społecznym. Zdolność drugiego – macierzyństwo jest kluczowym elementem do zrozumienia kobiecej tożsamości. Nie pozwala to jednak na traktowanie kobiety tylko z punktu widzenia biologicznej prokreacji. Macierzyństwo to konkretny dar z siebie dla drugiego. Może znaleźć swoje formy pełnej realizacji także tam, gdzie nie ma fizycznej prokreacji.

W rodzinie rola kobiety jest niezastąpiona. W rodzinie człowiek uczy się kochać bezinteresownie na tyle, na ile jest kochany, uczy się szanować innych, o ile jest szanowany, uczy się poznawać oblicze Boga na ile otrzymuje Jego objawienie w twarzach rodziców zatroskanych o swoje potomstwo.

Istnieje problem harmonizowania ustawodawstwa i organizacji pracy z wymogami misji pełnionej przez kobiety w rodzinie. Wymagane jest odpowiednie dowartościowanie pracy kobiety w domu. “W ten sposób kobiety, które same tego pragną, będą mogły ofiarować cały swój czas na pracę w domu, nie będąc przez to społecznie dyskryminowane I ekonomicznie pokrzywdzone” (13).

III. Kobieta w Kościele. Kościół rodzi się u stóp Krzyża. Jest wspólnotą zrodzoną z miłości, którą Bóg obdarza człowieka. Jego zadaniem jest trwać w tajemnicy miłości Boga. Naturalnym punktem odniesienia jest dla wierzących Maryja. Od Maryi uczniowie Jezusa uczą się zgłębiania wielkich dzieł Bożych. Nie jest to bierność. Nie jest to jednak droga władzy, czy dominacji, jak ją rozumie świat. Od Maryi uczymy się zdolności słuchania i przyjmowania, pokory i wierności, uwielbienia i oczekiwania. Takie postępowanie jest powołaniem każdego ochrzczonego i – mimo że powinno być dla każdego ochrzczonego typowe – w rzeczywistości charakteryzuje kobiety ze szczególną intensywnością. “W ten sposób kobiety mają do spełnienia rolę o najwyższej wadze w życiu eklezjalnym, przypominając ową dyspozycję wszystkim ochrzczonym i w swoisty i jedyny sposób przyczyniając się do ukazywania prawdziwego oblicza Kościoła, oblubienicy Chrystusa i matki wierzących” (16).

Kongregacja Nauki Wiary: List do biskupów Kościoła Katolickiego. O współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie.

Berenika