12 dróg do gorliwości


Young man silently praying at his bedside with his rosary
Young man silently praying at his bedside with his rosary

 

Trwa kryzys mężczyzny-katolika. Znaczna liczba mężczyzn, niegdyś ochrzczonych, porzuciła Kościół. Wielu spośród tych, którzy pozostali, to „katolicy okazjonalni” ̶  mężczyźni, którzy nie znają katolickiej wiary ani jej nie praktykują.

Duża skala zjawiska – mężczyzn, którzy odeszli od Chrystusa i Kościoła – owocuje przyspieszonym rozkładem postmodernistycznego społeczeństwa. Lista przykładów jest długa: rzeź niemowląt w łonach matek na skalę przemysłową, antykoncepcja, swoboda seksualna, perwersja, pornografia, niechęć do zawierania związków małżeńskich, szerzące się rozwody i cudzołóstwo, tzw. „małżeństwa” homoseksualistów, uzależnienia, ideologia gender, wulgarność w mediach, utrata związku z przyrodą i ucieczka w wirtualną rzeczywistość, brak poszanowania dla środowiska naturalnego, wybujały materializm, dysfunkcyjny system polityczny i prawny. Społeczeństwo postmodernistyczne jest chore.

Pośrodku gnijącego społeczeństwa są mężczyźni, którzy szukają prawdy, dobra i piękna i starają się przynieść Chrystusowy pokój na ten świat – zagorzali katolicy. Mężczyźni ci całkowicie związali swoje życie z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem i Kościołem Świętym, rozumiejąc, że pełnię człowieczeństwa można osiągnąć tylko w jedności z Bogiem. Najprawdziwsza miłość to kochać Boga całym swoim istnieniem, a bliźniego jak siebie samego. Gorliwy katolik wie, jak wielkie błogosławieństwo płynie z wierności. Prawdziwy katolik czyni świętość celem swojego życia i ma ambicję doprowadzić swoją rodzinę i wielu innych do Nieba.

Świadomy katolik wie, że za rozkładem współczesnej kultury czai się szatan. Zły duch jest realny, realny jest grzech, realne jest piekło, a życie to bitwa, w której trzeba mierzyć się z diabłem, a ten czyha na nieprzygotowanych. Katolik wie, że nie jest doskonały, ale poważnie traktuje Chrystusowe wezwanie do doskonałości. Tylko w Chrystusie jest źródło jego nadziei i odwaga do podnoszenia się z upadku.

Każdy katolik jest wezwany, by w całości oddać się Jezusowi i Kościołowi. Jak to zrobić? Oto 12 kroków, których celem jest wzrastanie w bliskości Z Panem.

  1. Dlaczego Jezus Chrystus jest twoim królem? Mężczyzna zapytany, czemu kocha swoją żonę, czy dzieci, potrafi zwykle odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast Jezus Chrystus jest dla wielu abstraktem, figurą retoryczną bądź historyczną. Każdy katolik powinien umieć wygłosić płomienną mowę, która może pociągnąć innych. Jeśli człowiek nie ma wiary dość głębokiej, by przekonywać do niej innych, nie wzrasta sam duchowo i nikogo nie poruszy.

  2. Zobowiąż się zostać świętym. W Niebie nie ma ludzi po prostu miłych, są święci. Większość ludzi nie decyduje się na dążenie do świętości. Tkwią w przeciętności. Mężczyzna powinien podnieść poprzeczkę, a nie ma wyższej poprzeczki niż świętość. Pragnąć świętości człowiek aspiruje do wielkości i wtedy właśnie uświadamia sobie swoją nędzę. Mając świadomość nędzy, wzywa Bożego miłosierdzia. Pragnienie świętości wszystko zmienia.

  3. Sakrament Pojednania co najmniej raz na miesiąc. Podczas gdy Kościół wymaga od nas przystępowania do spowiedzi co najmniej raz na rok, każdy człowiek uczciwy wobec siebie samego i Boga wie, że potrzebuje jej częściej. Powtarzaj regularnie 10 przykazań, by stały się twoim przewodnikiem. Przystępuj do sakramentu pokuty raz w miesiącu wg ustalonego wcześniej planu i zawsze, jeśli popełnisz grzech ciężki. Systematyczna spowiedź zmienia człowieka, gdyż łaska nadprzyrodzona spływa na nas podczas rozgrzeszenia.

  4. Módl się 15 minut każdego dnia. Zaledwie jedna trzecia katolickich mężczyzn modli się na co dzień. Jeszcze mniejsza grupa modli się przez 15 minut. Jak człowiek może poznać Boga, jeśli nigdy z Nim nie rozmawia? Podczas tego niezwykłego spotkania, jakim jest modlitwa, Bóg pozwala człowiekowi poznać swoją wolę.

  5. Odkryj Eucharystię. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, a większość mężczyzn przyznaje, że „msza ich nudzi” lub „nic z niej nie wynoszą”. Dzieje się tak dlatego, że nie wiedzą, co wydarza się podczas celebracji. Mają niejasne zrozumienie symboliki Mszy św. ̶ sakramentu sprawowanego pobożnie od 2000 lat. Nie wiedzą, że są świadkami krwawej Ofiary na Krzyżu. Człowiek, który aktywnie nie uczestniczy w Eucharystii, nie może czerpać płynących z niej łask.

  6. Uczestnictwo w Eucharystii. Minimum obowiązującym każdego katolika jest niedzielna msza św. Opuszczanie jej to porażka katechetyczna, ale przede wszystkim obraza Boska. Poza niedzielną mszą św. każdy mężczyzna powinien postarać się uczestniczyć w Eucharystii w tygodniu (co najmniej raz) lub udać się na 30 minutowa adorację Najświętszego Sakramentu.

  7. Odmawiaj różaniec. Modlitwa różańcowa prowadzi do bliższego poznania Matki Bożej i Jej Syna. Wielcy świeci ją odmawiali. Noś różaniec jako znak twojego przywiązania do wiary i broń przeciwko złemu duchowi. Szatan nienawidzi różańca i boi się go. Różaniec to część umundurowania gorliwego katolika.

  8. Poznaj swojego patrona i Anioła Stróża. Wierzymy w świętych obcowanie. Wielu mężczyzn nie zna swoich patronów. Wielu mężczyzn nie odczuwa jedności z Kościołem, bo nie znają świętych ani Anioła Stróża, którego Bóg im przeznaczył. Święci i Aniołowie wstawiają się za nami i bronią nas przed atakami diabła. Nie stawaj do codziennej walki bez ich wsparcia.

  9. Czytaj Pismo św. 15 minut dziennie. Kiedy człowiek czyta Pismo św. Jezus Chrystus jest z nim, nie w przenośni, lecz realnie. Jezus przyszedł na świat i przekazał słowa Pisma wszystkim ludziom we wszystkich czasach, by czytali, rozważali, wzrastali w łasce i mądrości. Człowiek nie może poznać Boga nie znając Jego słów.

  10. Bądź kapłanem, prorokiem, królem w twoim domu. We współczesnym świecie katolik-mężczyzna musi dbać o należne mu miejsce kapłana, proroka, króla w rodzinie. Nie chodzi o tyranię, oczywiście, ale o służbę, czułe poświęcenie, przykład świętości, odważne i zdecydowane prowadzenie rodziny do Nieba.

  11. Buduj wspólnotę katolickich mężczyzn w parafii. W Dziejach Apostolskich opisane jest życie pierwszych chrześcijan: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dobrze jest dla mężczyzny, jeśli buduje wspólnotę z innymi katolikami, którzy pomagają mu wzrastać w świętości. Gromadź mężczyzn, by modlić się, uczyć, nauczać, słuzyc ubogim.

  12. Bądź ofiarny. Gotowość do ofiarowania swoich ciężko zapracowanych pieniędzy Kościołowi jest dobrym wskaźnikiem lojalności i przywiązania do Chrystusa.

Być gorliwym katolikiem to największe wyzwanie, jakie może podjąć mężczyzna. To może onieśmielać. Nie wahaj się! Postanów być gorliwym katolikiem dziś, zaraz, teraz. Zacznij od modlitwy. Módl się o Ducha Świętego, by dał ci siłę. Módl się całym sercem i rób, co w twojej mocy. Nasz Pan obiecał odpowiedzieć tym, którzy nie ustają w modlitwie.

http://catholicsay.com/12-ways-to-become-a-committed-catholic-man/